Infoznak naglowek

Nasza firma

INFOZNAK jest firmą działającą na terenie województwa Mazowieckiego, zajmującą się przygotowywaniem i opracowywaniem projektów organizacji ruchu – stałej oraz tymczasowej.

INFOZNAK specjalizuje się w przygotowywaniu projektów organizacji ruchu na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych, ekspresowych klasy S jednojezdniowych i dwujezdniowych oraz autostradach.

Firma INFOZNAK przygotowuje zgodne z obowiązującym prawem projekty organizacji ruchu zgodnie z potrzebami zamawiających klientów i podmiotów, a także w razie zaistnienia takiej potrzeby przygotowuje i wykonuje dokumentację dotyczącą zajęcia pasa ruchu drogowego związanego z projektem docelowym.

Opracowywane projekty organizacji ruchu spełniają wymagania następujących ustaw i rozporządzeń:

 1. Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 z późn. zm.)
 2. Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.)
 3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002 (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)
 4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.)
 5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z późn. zm.)
 6. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1481 z późn. zm.).

Projektowanie organizacji ruchu powierzamy najlepszym projektantom i inżynierom, co gwarantuje profesjonalne i prawidłowe wykonanie projektu organizacji ruchu.

Firma INFOZNAK kompleksowo, rzetelnie, sprawnie oraz zgodnie z prawem przygotowuje projekty. Prowadzi wszelkie, wymagane do uzyskania pozytywnych zatwierdzeń i opinii, postępowania administracyjne przed poszczególnymi organami administracji publicznej.

Do powyższych organów należy zaliczyć (w zależności od statusu drogi, charakteru powiatu i gminy) m. in.:

 1. Komendę Powiatową Policji, Komendę Wojewódzką Policji, Komendę Miejską Policji
 2. Zarząd Dróg Powiatowych, Wojewódzkie Zarządy Dróg Wojewódzkich, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
 3. Wydziały Infrastruktury Urzędów Marszałkowskich, Wydziały Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska miast na prawach powiatu, poszczególne Zespoły ds. Ruchu Drogowego odpowiednich urzędów i inne organy
 4. Wydziały Infrastruktury urzędów gminnych
 5. Inne organy lub podmioty, których opinia jest wymagana do uzyskania zatwierdzonego projektu stałej bądź tymczasowej organizacji ruchu

Firma INFOZNAK przygotowuje także projekty reklam, tablic reklamowych, billboardów, reklam o zmiennej treści znajdujących się w pasie i poza pasem drogowym. INFOZNAK prowadzi postępowania administracyjne przed odpowiednimi organami wydającymi zgodę na postawienie takiej reklamy w pobliżu drogi publicznej na podstawie art. 43 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.).

INFOZNAK jako profesjonalny podmiot ma doświadczenie w powyższych zagadnieniach, co tym samym gwarantuje pełen sukces w opracowaniu projektu stałej lub tymczasowej organizacji ruchu, czy też zajęcia pasa drogowego.

Infoznak slogan

Zamów swój projekt

+48 609 543 540

infoznak@infoznak.pl

profesjonalne projekty organizacji ruchu