Infoznak naglowek

Projekty organizacji ruchu

INFOZNAK przygotowuje PROJEKTY STAŁEJ I TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU zgodnie z życzeniem zamawiającego.

INFOZNAK wykonuje wskazane poniżej projekty na wszystkich kategoriach dróg publicznych (w całym pasie drogowym), a także na drogach wewnętrznych, w strefach zamieszkania i strefach ruchu.

PROJEKTY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

 • projekty stałej organizacji ruchu na potrzeby nowo wybudowanej drogi
 • projekty stałej organizacji ruchu na potrzeby planowanej przebudowy drogi
 • projekty stałej organizacji ruchu na potrzeby zmiany na stałe organizacji ruchu na danym odcinku drogi
 • projekty stałej organizacji ruchu na posadowienie znaków pionowych (informacyjnych, zakazu, nakazu, ostrzegawczych, i innych) lub poziomych w ciągu istniejącej drogi
 • projekty stałej organizacji ruchu dotyczące umieszczenia reklamy, tablic reklamowych, billboardów, reklam o zmiennej treści znajdujących się w pasie i poza pasem drogowym
 • projekty stałej organizacji ruchu dla obiektów i miejsc obsługi podróżnych (znaki informacyjne)
 • projekty stałej organizacji ruchu dla obiektów i budynków wkraczających w pas drogi publicznej
 • projekty stałej organizacji ruchu dla dróg wewnętrznych, stref zamieszkania oraz stref ruchu
 • projekty stałej organizacji ruchu dla osiedli mieszkaniowych
 • projekty stałej organizacji ruchu dla centrów handlowych, galerii handlowych i parków handlowych
 • projekty stałej organizacji ruchu dla parkingów publicznych oraz komercyjnych
 • inne projekty stałej organizacji ruchu na życzenie klienta

PROJEKTY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

 • projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy drogi
 • projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych
 • projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, remontu, przebudowy obiektów zlokalizowanych w pasie drogi publicznej lub w jej pobliżu
 • projekty tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby zajęcia pasa drogowego pod stoisko handlowe
 • projekty tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby zajęcia pasa drogowego na lokalizację całorocznego ogródka gastronomicznego lub sezonowego ogródka gastronomicznego w pasie drogowym
 • projekty tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby zajęcia pasa drogowego na lokalizację kiosku handlowego
 • projekty tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby zajęcia pasa drogowego w celu lokalizacji stoiska bazarowego
 • projekty tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby zajęcia pasa drogowego w celu lokalizacji stoiska sezonowego sprzedaży warzyw i owoców
 • projekty tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy
 • projekty tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby zajęcia pasa drogowego w celu zorganizowania imprezy, wystawy, zdjęć do filmu
 • projekty tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby zajęcia pasa drogowego w celu zajęcia parkingu lub zajęcia poszczególnych miejsc parkingowych
 • projekty tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby zajęcia pasa drogowego w celu zlokalizowania, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
 • projekty tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby zajęcia pasa drogowego w celu obsługi użytkowników ruchu drogowego
 • inne projekty tymczasowej organizacji ruchu na życzenie klienta

Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu nie przybiera tak sformalizowanej formy jak np. wydanie decyzji administracyjnej czy też wydanie określonego zarządzania. Na podstawie zgromadzonej wiedzy praktycznej oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z późn. zm.) można ustalić następujące niezbędne elementy zatwierdzenia projektu organizacji ruchu:

 1. data zatwierdzenia projektu organizacji ruchu;
 2. zakres zatwierdzenia projektu organizacji ruchu (określony w adnotacji lub wyrażony w sposób bezpośredni przez „zatwierdzenie” obszaru objętego arkuszem);
 3. termin, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu (§ 8 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem);
 4. numer ewidencyjny zatwierdzonego projektu organizacji ruchu (§ 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem);
 5. informacja na temat charakteru organizacji ruchu (stała czy czasowa – § 9 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem);
 6. podpis zatwierdzającego będącego organem zarządzającym ruchem (lub osoby upoważnionej do tejże czynności);
 7. pouczenie dotyczące sposobu wprowadzenia zatwierdzonego projektu organizacji ruchu (pouczenie to ma różny charakter, ale pojawia się w zdecydowanej większości zatwierdzeń projektów organizacji ruchu przez różne organy zarządzające ruchem);
 8. inne informacje niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowanej i zatwierdzonej organizacji ruchu.

Powyższe wyliczenie automatycznie ukazuje, że na skutek dokonania zatwierdzenia złożonej dokumentacji projektu organizacji ruchu mamy do czynienia z powstaniem aktu prawnego zawierającego określoną treść normatywną.


Zamów swój projekt

+48 609 543 540

infoznak@infoznak.pl

profesjonalne projekty organizacji ruchu